Nordstjernan som ägare

Nordstjernans viktigaste uppgift är att tillse att varje företag Nordstjernan är engagerat i har en kompetent och affärsmässig styrelse som kan stödja VD och ledning. I företag där Nordstjernan är stor ägare sitter typiskt sett en person från Nordstjernan i styrelsen. Ibland är vi fler.

Nordstjernan bidrar med erfarenhet, kunskap och kompetens i styrelsearbetet, och med kapital exempelvis till tilläggsförvärv och tunga utvecklingsprojekt. Tack vare ett vitt förgrenat nätverk kan Nordstjernan också hjälpa till med att öppna dörrar till nya marknader. Nordstjernan skapar värdetillväxt genom att förvärva och utveckla företag. När Nordstjernan går in i ett företag är det för att stanna under lång tid. Av Nordstjernans innehav är NCC det äldsta, vars föregångare tillkom 1928.

Nordstjernan ägs till största delen av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. På så sätt kommer de värden som skapas i Nordstjernan hela samhället till del. Stiftelsen har sedan 1999 valt att stödja de humanistiska vetenskaperna och samhällsvetenskaperna.

Värdeskapande

Att Nordstjernans affärsmodell fungerar bevisas av värdetillväxten. Mellan 1999 och 2015 steg Nordstjernans substansvärde från knappt 3 Mdr SEK till omkring 24 Mdr SEK, motsvarande en årlig genomsnittlig ökning med 15 procent (inklusive återlagd utdelning). Det kan jämföras med Stockholmsbörsens totalavkastning som under samma period var 8 procent per år.

Nordstjernan är normalt största ägare, men inte med nödvändighet majoritetsägare. Vi äger gärna bolag tillsammans med andra. De kan vara entreprenörer, grundarfamiljer, institutioner eller andra  investerare. Vi har goda erfarenheter av vad som kan åstadkommas när olika ägare sätter en gemensam agenda för ett företag och samverkar graf-till-vdordför att nå målen.

Att vara en aktiv och långsiktig ägare kräver tid, engagemang och resurser. Det medför att vi är engagerade i maximalt ett tjugotal bolag. Nordstjernan utarbetar också ägarplaner för respektive bolag.

Investeringsfokus

Nordstjernan investerar i företag med huvudkontor i Norden. Det betyder inte nödvändigtvis att bolagens verksamheter ska vara fokuserade på Norden. Även bolag med exponering mot andra marknader än Europa kan vara intressanta.

_AAH6424

Storleken på våra investeringar uppgår normalt till 300-3 000 MSEK. Nordstjernan kan även göra mindre investeringar om det finns en tydlig möjlighet till tilläggsinvesteringar.

Nordstjernan investerar eget kapital, och utan någon på förhand fastslagen placeringshorisont. Nordstjernan har en stark kapitalbas och ett investeringsutrymme om 5 Mdr SEK. Det ger möjlighet att agera kraftfullt i vikande marknader och att tillvarata affärsmöjligheter oavsett när i en konjunkturcykel de uppstår. Det ger också möjlighet att agera när i grunden bra företag råkar i finansiella svårigheter. Nordstjernan är byggt för att kunna vara uthålligt och för att utöva ägarrollen på ett ansvarsfullt och professionellt sätt.

Investeringsprocess

_AAD9555Nordstjernan analyserar årligen ett stort antal företag och investeringssituationer. Ett fåtal uppfyller våra investeringskriterier och leder till affär.

Investeringsteamen blir ofta kontaktade av potentiella säljare och samarbetspartners med idéer och förslag. Huvuddelen av investeringsprojekten genereras dock internt, antingen genom systematiska genomgångar av branscher och geografiska marknader för att testa olika investeringshypoteser, eller genom mer opportunistiskt idéskapande.

Nordstjernans investeringsteam har ofta kontakt med ledning och ägare i företag under lång tid före en transaktion. Det skapar ömsesidigt förtroende och en förståelse för verksamheten.

Inför varje förvärv genomförs en due diligence av bolaget, dels för att utvärdera risker och möjligheter med investeringen, dels för att utarbeta en ägarplan för hur värde skapas genom investeringen.

Huvudägarskap

Aktieägare kan delas in i två kategorier efter hur de förhåller sig till ägarrollen.

Passiva ägare, kapitalförvaltare, köper och säljer aktier i syfte att tjäna pengar på värdestegringar och utdelningar, men utan att själv bidra till att företaget man äger aktier i ökar i värde. Timingen för köp och försäljning står i fokus. Vad som händer i de underliggande företagen är endast relevant som impuls till att köpa eller sälja.

_AAD9492Aktiva ägare, ofta en entreprenör, en grundarfamilj eller en hängiven investerare skapar värde genom att bidra till företagets utveckling med kapital och kompetens. Det är ovanligt att aktiva ägare engagerar sig i mer än en handfull företag i taget.

Private equity-företag och aktivistfonder är en sorts hybrider. De köper och säljer aktier, men till skillnad från rena kapitalförvaltare bidrar de under ägartiden till att på olika sätt öka värdet på de företag de investerar i. Sättet de finansierar sig på – de tar in kapital i fonder som likvideras efter ett antal år – gör att de kan vara ägare endast under en begränsad tid.

I de flesta länder ägs stora noterade företag av pensionsfonder och andra institutioner som har som syfte att förvalta pengar genom att köpa, äga och sälja värdepapper – inte att ta ägaransvar. Sverige avviker från det mönstret. Här har omkring fyra av fem bolag på Stockholmsbörsen en tydlig och långsiktig huvudägare.

Nästan oavsett vilken tidsperiod man väljer att studera har Stockholmsbörsen haft en bättre utveckling än världsindex. Förekomsten av långsiktiga ägare är en viktig del av förklaringen till detta.

Nordstjernan har i drygt 125 år utvecklat konkurrenskraftiga företag som i sin tur skapat välstånd. De företag Nordstjernan engagerat sig i bidrar till samhället som arbetsgivare, skattebetalare och som producenter av efterfrågade varor och tjänster. Att utveckla företag är att skapa samhällsnytta.

desktop-large
desktop
tablet
phone