Pressmeddelanden

Nordstjernan säger nej till exitbeskattning

2018-02-20

I promemorian Exitbeskattning för fysiska personer föreslår Skatteverket att personer som flyttar från Sverige ska drabbas av en realisationsvinstbeskattning på tillgångar som inte realiserats. Skatteverket föreslår även att arvs- och gåvoskatt ska införas för personer som har någon arvinge eller tilltänkt gåvomottagare som bor utomlands.

På grund av de allvarliga skadeverkningar som förslaget riskerar att leda till och eftersom Skatteverket inte har gjort någon godtagbar konsekvensanalys har Nordstjernan skickat in ett remissyttrande till Finansdepartementet. Yttrandet finns bilagt till detta press­meddelande samt på Nordstjernans hemsida www.nordstjernan.se.

Sammanfattningsvis avstyrker Nordstjernan förslaget i sin helhet av följande skäl:

  1. Den föreslagna utflyttningsskatten skulle försämra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap i Sverige på ett sätt som riskerar att bli långsiktigt bestående.
  2. Den föreslagna arvs- och gåvoskatten är uppenbart diskriminerande mot enskilda som har någon arvinge eller gåvomottagare som bor i ett annat land än Sverige. Den står i strid med den fria rörligheten för både personer och kapital inom EU. Denna skatt skulle försvåra för generationsväxlingar i familjeföretag, den skulle vara dyr att administrera och den skulle ge staten små intäkter. Statens intresse av att införa en sådan skatt skulle inte stå i proportion till de skadeverkningar som den skulle leda till och den strider därför mot EU-rätten.
  3. Skulle förslaget bli till lag skulle dessutom Sveriges möjligheter att verka för frihandel och en fördjupad inre marknad undergrävas, till skada för svenska företag, svenska anställda och svensk ekonomi.
Viveca Ax:son Johnson                Tomas Billing
Styrelseordförande Verkställande direktör
Nordstjernan AB Nordstjernan AB

    
Frågor besvaras av:

Viveca Ax:son Johnson, Styrelseordförande, Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 00
E-post: vaj@nordstjernan.se

Tomas Billing, Verkställande direktör, Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

   
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på
www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)

Yttrande angående Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

18
av
90
desktop-large
desktop
tablet
phone