Momentum Group

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. I november 2019 lämnade Momentum Group ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol som i mars 2020 förklarades ovillkorat. Nordstjernan var vid utgången av april 2020 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 52 procent av kapitalet och 51 procent av rösterna. Momentum Group är noterat i Stockholm.För mer information se
www.momentum.group

2019/2020¹2018/2019¹
Nettoomsättning (MSEK)6 1356 024
Totalavkastning²49 %-29 %
Antal anställda (medeltal)1 6511 671
¹ Brutet räkenskapsår för perioden 1 april-31 mars.
² Aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning för Momentum Groups B-aktie under perioden 1 januari-31 december.