Tomas Billing, Verkställande direktör Nordstjernan t.o.m. den 15 maj 2019.

Tomas Billings redogörelse i Nordstjernans årsredovisning för 2018

2018 – ett mediokert år för Nordstjernan, men vi slog börsen

Nordstjernan-koncernens omsättning ökade 2018 med närmare 20 procent och resultatet mer än fördubblades jämfört med föregående år. Klackarna i taket? Cham­pagne? Nej, tyvärr avspeglar inte resultaträkningen hur det egentligen gick för Nordstjernan.

Det mer relevanta måttet substansvärdets totalavkastning uppgick till +0,2 procent 2018. Det är inte mycket att skryta med, men Stockholmsbörsen backade under samma period med nästan 5 procent. Och att slå börsen med 5 procentenheter är riktigt bra. De senaste tjugo åren har vårt substansvärde ökat med 14 procent per år jämfört med 8 procent för börsen.

Huvudskälet till att det inte blev mer än +0,2 procent i totalavkastning under 2018 är att tre av våra byggrelate­rade börsnoterade innehav – NCC, Nobia och Ramirent – genererade en negativ totalavkastning om 15 procent i genomsnitt. Att substansvärdet ändå var oförändrat beror på att andra innehav utvecklades mycket väl med stigande marknadsvärden som följd. Exempelvis ökade vinsten för vårt värdemässigt största innehav, Rosti, med 20 procent till 415 MSEK. Även det relativt nyförvärvade Dacke Industri utvecklades väl – vinsten fördubblades till 170 MSEK. Dessa två innehav samt Etac är numera vart och ett värdemässigt lika stora eller större än inne­havet i NCC. När jag började på Nordstjernan år 1999 stod NCC för hela 80 procent av substansvärdet.

NCC – ny VD, omvärderingar och IFRS

Som ordförande i NCC ledde jag styrelsens arbete med att finna en ny VD. Bakgrunden var att styrelsen 2017 ansåg att NCC inte utvecklades åt rätt håll och att lönsamheten var för låg. I oktober 2017 sade styrelsen därför upp dåvarande VD:n och satte igång en sökpro­cess för att finna en ny. I januari 2018 utsågs Tomas Carlsson till VD för NCC och han tillträdde i maj. Tomas var tidigare VD för Sweco och arbetade dessför­innan i över tjugo år på NCC. Tomas fokuserade under 2018 på att bygga ett bra team som ska ta NCC till nästa nivå. Detta innebär bland annat förstärkt fokus på lön­samhet i huvudverksamheten byggprojekt.

NCC analyserade under sommaren och hösten 2018 alla större byggprojekt och alla större balansposter. Genomgången medförde tyvärr omvärderingar om när­mare 1,6 Mdr SEK, ett skrämmande stort belopp.

Hur kunde beloppet bli så stort? Självklart beror det på att NCC inte utvecklats som planerat, men detta har fått en större påverkan på resultatet än i många andra bolag eftersom NCC:s resultat- och balansräkning påver­kas av framtidsbedömningar. Den som läst mina tidigare VD-ord vet att jag kritiserat redovisningsstandarden IFRS, bland annat eftersom regelverket tvingar bolags­ledningar att basera vinstredovisningen på framtidsbedömningar. Detta gäller många delar av redovisningen, exempelvis hur tvister skall bokföras. Men den kanske allra svåraste bedömningsfrågan är successiv vinstavräkning i byggprojekt.

Antag att NCC ska bygga en tunnel och att det ska ta tre år. Antag för enkelhetens skull att den ska kosta 900 MSEK och att lika stor del ska byggas alla tre åren. Då ska NCC intäktsföra 300 MSEK varje år och ta in en tredjedel av den totala vinsten i resultatet varje år. Efter ett år ska ledningen bedöma om man ligger på plan, det vill säga om NCC byggt mer eller mindre än en tredjedel av hela tunneln och om projektkalkylen håller. Denna bedömning ska sedan granskas av styrelse och revisorer.

Sett i efterhand så är det lätt att säga att bedömning­arna NCC gjort avseende projekt och tvister med mera i flera fall var alltför optimistiska, även om de vid tillfället då de gjordes bedömdes som realistiska och gjorda efter bästa förmåga. Detta visar på svårigheten med IFRS, där bedömningar har en stor roll.

Efter en genomlysning av verksamheten startade NCC under 2018 ett omfattande åtgärdsprogram för att förbättra lönsamheten. Det innefattar bland annat för­säljning av verksamheter, nedläggning av enheter som inte levererat resultat och ett program för att vända enheter som gått med förlust. Ledarskapet har förstärkts genom förändringar i koncernledningen och på enhetschefsnivå. NCC har även förbättrat processerna kring anbudsgiv­ning och projektuppföljning samt lanserat en bred utbildningsinsats för projektledare.

Nordstjernan har en stor tilltro till NCC:s nya team och till att åtgärderna kommer att bära frukt. Både Nordstjernan och jag som privatperson ökade våra aktie­innehav i NCC under hösten.

Dacke Industri – turnaround genomförd

Det av våra innehav som kanske har utvecklats bäst de senaste åren har varit hydraulikföretaget Dacke Industri. I januari 2016 förvärvade vi dåvarande PMC Group från ett bankkonsortium som kort dessförinnan hade tagit över ägandet av PMC. Bankkonsortiet ville finna en aktiv ägare som kunde erbjuda en långsiktig hemvist för PMC. Även om PMC hade haft en negativ resultatut­veckling under flera år bedömde vi att det fanns en stor potential. Vi hade Börje Vernet, PMC:s tidigare VD, i vår koncern och han var villig att ta ansvaret för att försöka genomföra en turnaround.

Styrelsen och ledningen i PMC såg även en möjlighet att använda PMC som en plattform för en företagsgrupp som med en decentraliserad modell förvärvar och utvecklar innovativa teknikföretag. Vi bytte namn på PMC till Dacke Industri för att markera den nya inrikt­ningen. Vi tog även ombord Johnny Alvarsson, tidigare VD för Indutrade, som styrelseordförande.

Satsningen på PMC/Dacke Industri har varit lyckad och på tre år har rörelseresultatet gått från i princip noll till 170 MSEK. Bara det senaste året fördubblades vinsten. Den fula ankungen har blivit en vit svan. Och VD:n Börje Vernet ska ha en stor eloge för detta arbete. Den 1 januari 2019 efterträddes Börje Vernet (som gick i pension) av Lars Fredin (som tidigare var VD för Konecranes Lifttrucks). Med turnaround-arbetet bak­om oss och en ny ledning på plats hoppas vi kunna utveckla Dacke Industri vidare, bland annat genom nya förvärv.

Rosti – nytt rekordresultat

Även plastkomponenttillverkaren Rosti hade en positiv utveckling under 2018 (vinsten ökade med 20 procent) och befäste sin position som Nordstjernans värdemässigt största innehav genom att leverera ”all-time-high” både vad gäller omsättning och resultat. Bolaget har positio­nerat sig som en partner för krävande globala kunder och framgångarna 2018 är ett resultat av projekt som startades för flera år sedan.

Men det finns moln på himlen. Många av Rostis kunder har stor försäljning i USA med leveranser från Rostis fabrik i Kina. Om handelskriget mellan USA och Kina trappas upp under 2019 kan detta slå hårt mot Rosti. Jag anser att handel är en viktig drivkraft för välstånd – både för Rosti och för världen!

Det är nu drygt 14 år sedan Nordstjernan köpte GP Plastindustri, det bolag som är startpunkten för det Rosti vi i dag äger. Vi tillsatte då Mats Heiman som ordförande för bolaget. Mats har under sina 14 år som ordförande tagit Rosti från att vara en liten, lokal plast­producent som omsatte 0,3 Mdr SEK till en global produktionspartner för de mest krävande kunderna med en omsättning om 3,9 Mdr SEK. En otrolig resa!

Under 2018 valde Mats att lämna vidare stafettpinnen för Rosti. Ny ordförande från sommaren 2018 är Khashayar Nikavar, en av våra duktiga medarbetare som i dag även är ansvarig för affärsområdet Onoterade innehav. Mats och Khashayar har jobbat tillsammans med Rosti sedan 2014 och vi är glada att ha hittat en intern succession som säkerställer långsiktighet och stabilitet i Rosti.

Substansvärdet byggs av vinster

I avsnitten ovan om Dacke Industri och Rosti beskriver jag hur bolagens vinster ökat. Men mitt arbete på Nordstjernan har varit fokuserat på att öka substansvärdet. Det är roligt att se, om än inte särskilt förvånande, är att ökade vinster leder till ökat substansvärde.

Årets försäljning – Ekornes

Men Nordstjernan arbetar inte bara med att öka vinster­na i våra innehav, vi gör även affärer. Hösten 2007 gjorde Nordstjernan den första investeringen i norska Ekornes, Nordens största möbeltillverkare. Sommaren 2018, elva år senare, accepterade vi det kinesiska möbelbolaget Qumeis bud på bolaget. Vi erhöll nästan 1,0 Mdr SEK genom försäljningen. Vi ansåg dels att priset var attrak­tivt, dels att Qumei var en bra industriell ägare. Totalt hade drygt 98 procent av Ekornes aktieägare samma syn.

Nordstjernan har lång och god erfarenhet av samarbeten med andra ägarfamiljer. Så också i Ekornes, där vi under hela vår ägarperiod hade ett nära och konstruktivt sam­arbete med familjen Ekornes.

Som ägare i Ekornes, där vår ägarandel som mest uppgick till 17 procent, hade vi fokus på långsiktigt värdeskapande. De sista två åren av vår ägarperiod tog Nordstjernans medarbetare Nora F. Larssen en aktiv ordföranderoll för att öka tempot i förändringsarbetet. I vår ägaragenda fokuserade vi på att skapa större kostnadsmedvetenhet i en miljö med hög lönsamhet, att etablera Ekornes i det snabbväxande mellanprissegmentet genom förvärvet av sydostasienbaserade IMG, att få en effektivare kapitalstruktur på plats samt att återskapa till­växt inom det höglönsamma produktområdet Stressless.

Med facit i hand lyckades vi bra med de tre första prioriteringarna, men inte fullt lika bra med att återskapa tillväxt. Vår årliga avkastning på investeringen i Ekornes uppgick till cirka 10 procent. Det är godkänt för ett obelånat bolag i en krävande noterad miljö.

Investeringar i hälsa

En växande hälsotrend har länge kunnat skönjas över stora delar av världen. Flera marknader påverkas, både inom varu- och tjänsteproduktion. Kombinationen av vetenskapliga framsteg och ökat fokus på hälsa gör att människor blir allt friskare och lever allt längre. Men i vissa situationer och skeden av livet behövs trots detta professionell omvårdnad och kraven på tillgängliga, högkvalitativa och personorienterade hälsoinsatser ökar. Nordstjernan ser ett stort framtida behov av framväxande privata vårdverksamheter.

Sedan år 2007 äger Nordstjernan Etac, ett onoterat globalt hjälpmedelsföretag som bland annat erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga. Etac har utvecklats väl och är i dag Nordstjernans värdemässigt näst största innehav.

År 2015 investerade Nordstjernan i det noterade omsorgsbolaget Attendo och vi är i dag bolagets största aktieägare. De första åren som noterat bolag utvecklades Attendo bättre än våra och marknadens förväntningar. Aktiekursen mer än fördubblades. På senare tid har dock aktiekursen sjunkit tillbaka rejält eftersom Attendo har betydande utmaningar.

År 2017 förvärvade vi aktiemajoriteten i det onote­rade primärvårdsföretaget Lideta. I början av år 2018 köpte Lideta i sin tur barn- och mödrahälsovårdsföretaget Mama Mia, som i dag utgör ett eget affärsområde inom Lideta.

Nordstjernan har därmed i dag tre separata, viktiga innehav inom området Hälsa – Etac, Attendo och Lideta. De två andra sektorer där vi har flera inne­hav är Bygg och fastighet samt Industri.

Tomas Billing lämnar över…

I maj kommer jag att lämna VD-posten efter tjugo år på samma jobb. Jag kommer att övergå till en senior advisor-roll på Nordstjernan.

Mycket har hänt under dessa tjugo år. I många av VD-orden under dessa två decennier har jag försökt lyfta ett ämne utan direkt affärspåverkan på Nordstjernan. Det har varit skilda ämnen som IFRS, könskvotering och bristande rättssäkerhet.

…till Peter Hofvenstam

Den som tar över VD-skapet är Peter Hofvenstam. Han är i dag vice VD och har även han arbetat i tjugo år på bolaget, så att säga att han kan verksamheten är en underdrift. Jag önskar Peter ett stort lycka till.

Jag vill också ta chansen att tacka alla medarbetare, såväl på Nordstjernan som i våra innehav, för tjugo fantastiska år som VD. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit!

Stockholm den 11 april 2019

Tomas Billing

Verkställande direktör