Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan

Peter Hofvenstams redogörelse i Nordstjernans årsredovisning för 2019

2019 – ett år av fokus på att koncentrera ägandet
Nordstjernans mål är att skapa långsiktig värdetillväxt definierat som ökning av substansvärdet och den årliga vinsten. För att lyckas behöver vi dels äga rätt bolag, dels måste vi vara en bra och engagerad ägare. Dessutom måste vi över tid förnya oss så att vi fyller på med nya, lönsamma investeringar.

Att vara en aktiv och långsiktig ägare kräver mycket engagemang, tid och resurser. Nordstjernans organisation intensifierade under 2019 arbetet med att ta fram en ägarplan för varje enskilt innehav. I ägarplanerna sätter vi ambitiösa mål och listar värdeskapande åtgärder som vi vill driva via styrelserna för att öka värdetillväxten. Det kan handla om ledningsfrågor, om operationell effektivitet och om hur vi skapar lönsam tillväxt, organiskt eller genom förvärv.

För ett investeringsföretag som Nordstjernan finns det flera poänger med att koncentrera ägandet till de bolag som har störst potential i absoluta och relativa termer. Det minskar komplexiteten. Det frigör också tid till att finna nya bolag att investera i. Under 2019 lade vi därför stort fokus på att renodla ägandet till större och något färre bolag. Vi väljer att definiera större bolag som innehav med ett marknadsvärde om 1 Mdr SEK eller mer. Sådana innehav utgjorde vid årets utgång 96 procent av Nordstjernans portfölj.

I linje med detta gjorde Nordstjernan fyra större affärer under året.

Avyttringen av Salcomp och Ramirent
Salcomp är ett onoterat bolag som är världsledande på laddare till mobiltelefoner. Nordstjernan gick in som ägare år 2007. Sedan vår första investering har marknaden gått igenom flera stora skiften och gamla produkter har ersatts med nya. Vi tror att nästa fas för Salcomp hanteras bättre av en ägare som kan ge bolaget ett bredare kund- och produktutbud. Därför sålde vi under året innehavet i Salcomp till kinesiska Lingyi iTech. Transaktionen gjordes gemensamt med Sjätte AP-fonden, som var Salcomps andra aktieägare. Vår investering avkastade cirka 10 procent per år.

Vi förhandlade även fram ett bud från franska Loxam på vårt innehav i Ramirent, ett börsnoterat bolag inom maskinuthyrning som vi varit huvudägare i sedan år 2004. Genom affären går Ramirent från att vara ett av Europas största till att ägas av Loxam, som är den paneuropeiska ledaren i en alltmer konsoliderad bransch. Budet motsvarade en premie på hela 65 procent i förhållande till stängningskursen dagen innan offentliggörandet av budet. Investeringen avkastade cirka 35 procent per år under vår 15-åriga innehavstid.

Samgåendet mellan Momentum Group och Swedol
Momentum Group, där Nordstjernan ägde 15 procent av kapitalet och 23 procent av rösterna vid utgången av 2019, är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter i Norden. Swedol, där Nordstjernan ägde 67 procent av kapitalet och 72 procent av rösterna, är ett av de ledande bolagen inom arbetskläder och skydd i Sverige.

I november 2019 lämnade Momentum Group ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol. Nordstjernan faciliterade affären genom att acceptera vederlag i form av nyemitterade aktier i Momentum Group. Med en ägarandel om drygt 50 procent av såväl kapitalet som rösterna blir vi en tydlig huvudägare i bolaget.

Affären skapar förutsättningar för ett samgående mellan Momentum Groups verksamhet inom TOOLS och Swedol. Den nya koncernen beräknas omsätta cirka 9,8 Mdr SEK. Samgåendet skapar en ännu starkare och effektivare verksamhet med ett konkurrenskraftigt
kunderbjudande inom verktyg, förnödenheter, kläder och skydd.

Förvärvet av HoverTech
Under 2019 förvärvade vårt helägda dotterföretag Etac 70 procent av aktierna i HoverTech, en ledande amerikansk aktör inom luftassisterade förflyttningshjälpmedel. Sedan vår första investering i Etac 2007 har bolaget byggt en stark position på den globala hjälpmedels- och patientförflyttningsmarknaden, med fokus inom barnhjälpmedel. Med investeringen i HoverTech bygger Etac nu en global position även inom patientförflyttning. Etac har över tid tredubblat sin omsättning, skapat en lönsamhet i linje med de mest lönsamma företagen inom branschen och är nu värdemässigt ett av Nordstjernans största och mest globala innehav. HoverTech grundades och ägdes av Dave Davis och hans familj. Affären visar att Nordstjernan som ett långsiktigt, familjekontrollerat investeringsföretag har en attraktiv och konkurrenskraftig modell. Genom förvärvet ökar Nordstjernans exponering mot USA kraftigt och transaktionen gör därtill Nordstjernan alltmer icke-cykliskt.

Investeringen i HoverTech ligger också i linje med vår ambition att bygga en starkare närvaro inom området hälso- och sjukvård. Idag utgör området 20 procent av Nordstjernans substansvärde genom innehaven Etac, Attendo och Lideta inklusive Mama Mia.

Lideta fortsätter att växa inom primärvård genom förvärv och är idag Sveriges tredje största privata utförare med 50 vårdenheter och cirka 250 000 listade patienter i fem landsting. Förvärvet av Aleris affärsområde Primärvård under 2019 stärkte Lidetas position ytterligare.

Attendo har en åtgärdsplan för att adressera de utmaningar som föreligger i bolagets finska verksamhet. Som ägare kommer vi fortsätta att stödja Attendo för att bygga en ledande och lönsam kvalitetsaktör.

Vi ser ett växande behov av privata välfärdstjänster och på sikt kommer en kombination av demografi och ökade krav med större efterfrågan i befolkningen att sätta press på skattekraften och därmed öppna upp för nya betalmodeller inom sektorn.

Miljardinvestering i fem noterade innehav
Under 2019 investerade Nordstjernan också sammantaget 1,3 Mdr SEK i de noterade innehaven Attendo, Bonava, Diös, Momentum Group och Nobia.

Substansvärdet ökade till 31,8 Mdr SEK
Nordstjernans substansvärde uppgick till 31,8 Mdr SEK vid utgången av 2019. Det ger +8 procent i totalavkastning under 2019. Våra noterade innehav hade en genomsnittlig totalavkastning om +24 procent under 2019 jämfört med +31 procent för Stockholmsbörsen. De främsta positiva bidragsgivarna till ökningen av substansvärdet var Nobia, Swedol och Ramirent medan Attendo och Bonava drog ner totalavkastningen till följd av kraftiga kursnedgångar föranledda av svag operationell utveckling. Båda bolagen nära nog halverade vinsten jämfört med föregående år. Även inom den onoterade affären hade vi utmaningar, bland annat i innehavet Dacke Industri. Nordstjernan kommer att stötta bolagens styrelser och ledningar i arbetet med att vända utvecklingen. Alla innehav i portföljen gjorde vinst 2019 och i genomsnitt ökade innehavens vinster med 14 procent jämfört med 2018.

I spåren av Coronakrisen, som på allvar tog fart i mars 2020, har vi sett kraftiga kursnedgångar generellt på Stockholmsbörsen, så också i flera av Nordstjernans noterade innehav.

Nordstjernan starkt rustat
Redan under 2019 fanns tecken på konjunkturavmattning, samtidigt som aktiemarknaden gick fortsatt bra. Bilden varierade mellan olika branscher och geografier med inverkan av bland annat politiska faktorer såsom handelsrelationer. Detta påverkar psykologin och framtidstron i omvärlden. Den globala Coronapandemi som därefter inträffat kommer självfallet att få stor påverkan på såväl ekonomin, marknaden, näringslivet som övriga samhället.

Organisatoriskt och finansiellt står Nordstjernan starkt rustat med en välfylld kassa. Det gör att vi långsiktigt kan understödja de innehav som ställs inför problem eller möjligheter. Detta gäller inte minst de effekter som följer av Coronakrisen. Vårt investeringsutrymme uppgår till närmare 4 Mdr SEK. Det ger oss möjlighet att agera kraftfullt även i dessa vikande marknader och att tillvarata affärsmöjligheter när världsekonomin som nu påverkas negativt.

Under en lång följd av år har allt fler konkurrenskraftiga och professionella aktörer slagits om att få investera i bra bolag. På den publika marknaden erbjuder Nordstjernan ett konkurrenskraftigt alternativ genom ett aktivt och långsiktigt ägande. På den privata marknaden erbjuder Nordstjernan som familjekontrollerat investeringsbolag möjligheter till långsiktigt partnerskap med affärsmässiga investeringar.

Det är en stor fördel för Nordstjernan att kunna göra investeringar i såväl noterade som onoterade bolag samt kreditinvesteringar. Det gör att vi kan söka bredare efter värdeskapande investeringar. ­Därtill medför strategin att vi får ökad riskspridning, kan behålla större del av värdeskapandet samt erhålla ett mer kontrollerat eget kassaflöde.

Nordstjernan har en stark balansräkning och investerar sitt egna kapital. Vi söker alltid efter attraktiva möjligheter i såväl goda som i sämre tider. Historiskt har storleken på en aktieinvestering uppgått till 500–1 000 MSEK, men i och med vår ambition att växa och koncentrera portföljen till större innehav kommer storleken på våra investeringar över tid att röra sig uppåt.

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare, kollegor, styrelsen och aktieägarna för fina insatser och gott samarbete under det gångna året.

Stockholm den 8 april 2020

Peter Hofvenstam

Verkställande direktör