Sökresultat

Vi utvecklar ledande kvalitetsbolag

Vi investerar i bolag med uthålliga konkurrensfördelar i sektorer med starka strukturella marknadstrender. Där vi kan bidra med erfarenheter och nätverk.

Aktiv ägarmodell

Nordstjernan är en aktiv ägare som skapar värde genom betydande ägarandelar och ett långsiktigt engagemang i företag som leder eller har potential att bli ledande inom sitt område. Vi är typiskt sett största ägare men inte med nödvändighet majoritetsägare.

Nordstjernan har ett flexibelt ägarmandat och investerar i såväl noterade som onoterade bolag där vi kan vara ensam ägare, största ägare, samägare eller bara en betydande ägare. Nordstjernan har dock oavsett ägarroll ett tydligt fokus på värdeskapande och att nå bolagets bästa potential.

Nordstjernan deltar aktivt i värdeskapandet och den strategiska utvecklingen av våra bolag, bland annat genom ett professionellt valberedningsarbete för att tillse att bolagen har rätt styrelser. Vi tar själva eller genom våra industriella rådgivare en aktiv roll i styrelsearbetet. Vi bidrar genom egen analys, vårt industriella nätverk och vår organisation till att utmana, stötta och utveckla bolagen. Nordstjernan utarbetar värdeplaner för respektive bolag.

Investeringsstrategi

Nordstjernans investeringar är indelade i sektorer: Industri & Handel, Hälsa, Bygg & Fastighet och Tillväxt & Ny teknik. Varje sektor bygger på etablerade nätverk och delar erfarenheter för att på bästa sätt stödja och utveckla våra bolag.

Nordstjernan har ett stort kapital med ett flexibelt investeringsmandat som alltid situationsanpassas för att på bästa sätt stödja värdeskapande.

Storleken på en aktieinvestering ska normalt uppgå till 500–3 000 MSEK. Vi kan även göra mindre investeringar om vi ser en tydlig möjlighet till tilläggsinvesteringar. Vi investerar i såväl mogna bolag som tillväxtbolag. Det kan exempelvis vara bolag som behöver externt kapital, industriellt kunnande och nätverk för att antingen fortsätta expandera genom organisk tillväxt och tilläggsförvärv, eller för att genomföra kostnads- och kapitalrationaliseringar. 

Det kan också vara frågan om företag som ska genomföra ägarförändringar och som söker en ny långsiktig ägare. Som familjekontrollerat ägarbolag erbjuder Nordstjernan ett unikt och nära samarbete med grundare, entreprenörer och familjer att driva bolags fortsatta utveckling och fortlöpande stärka och förbättra företagen. Vi har ingen förutbestämd exitstrategi. Vår ägarmodell bygger på fundamental bolagsutveckling snarare än finansiella förändringar.

Organisation

Nordstjernans verksamhet är byggd med ägarrollen som utgångspunkt. Hos oss arbetar ett trettiotal personer. Många har bakgrund inom företagsledning, entreprenörskap och företagsutveckling. Andra har expertis inom fusioner, förvärv, finansiering, kommunikation eller ekonomi.

Vi har tre affärsområden:

Nordstjernan Investment gör aktieinvesteringar i noterade och onoterade bolag med huvudkontor i Norden. Fokus är på marknadsledande bolag med hållbara konkurrensfördelar inom nischer med starka strukturella marknadstrender.

Nordstjernan Growth gör aktieinvesteringar i tillväxtbolag inom sektorn Tillväxt & Ny teknik. Fokus är på snabbväxande företag med konkurrensfördelar som är möjliga att skala upp. För ytterligare information se www.nordstjernangrowth.se

Nordstjernan Kredit är ett affärsområde inom Nordstjernan och ett snabbt växande investeringspartnerskap som investerar i högavkastande skuldinstrument till bolag i nordvästra Europa med syfte att skapa stabil och långsiktig värdetillväxt för våra ägare. Nordstjernan Kredit agerar som partner till bolag i behov av olika typer av finansieringslösningar för tillväxt, förvärv, omorganisering och refinansiering. Investeringar sker typiskt sett inom högavkastande företagslån, obligationer eller preferensaktier i såväl privata som publika bolag.

Våra sektorer

  Industri & Handel

  Sektorn Industri & Handel fokuserar på investeringar i ledande bolag med en etablerad affär och långsiktig potential kombinerat med snabbväxande nischbolag.

  Hälsa

  Sektorn Hälsa fokuserar på investeringar i etablerade, konkurrenskraftiga bolag med globala tillväxtmöjligheter och som är verksamma inom något av sektorns fokusområden, däribland medicinteknik.

  Bygg & Fastighet

  Sektorn Bygg & Fastighet fokuserar på investeringar i ledande byggbolag, bostadsutvecklare samt fastighetsbolag i kombination med snabbväxande mindre bolag som erbjuder tjänster relaterade till sektorn.

  Tillväxt & Ny teknik

  Sektorn Tillväxt & Ny teknik fokuserar på investeringar i tillväxtbolag som är snabbväxande och som har konkurrensfördelar som är möjliga att skala upp. För ytterligare information se www.nordstjernangrowth.se

  Nobia är en av Europas största köksspecialister som designar, tillverkar och säljer kök. Bolaget marknadsför kök under ett tjugotal olika varumärken, däribland Marbodal, HTH och Magnet. Nordstjernan var vid utgången av 2023 bolagets största aktieägare. Nobia är noterat i Stockholm.

  För mer information se
  www.nobia.com

  Attendo är Sveriges äldsta och Nordens största omsorgsföretag med över än 700 verksamheter och 30 000 medarbetare i Sverige, Danmark och Finland. Attendo erbjuder omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, rehabilitering och behandlingshem. Attendo strävar efter att bidra till ökad tillgänglighet i omsorgen samt att utveckla omsorgens arbetssätt och bidra till kunder, kommuner och samhället i stort. Attendo är noterat i Stockholm.

  För mer information se
  www.attendo.se

  Rosti är en global kontraktstillverkare inom formsprutning av plast med mer än 80 års erfarenhet i branschen. Bolaget är en partner till sina kunder genom hela värdekedjan och fokuserar på att utveckla hållbara kundspecifika lösningar som spänner från utveckling, design och innovation till färdig produkt - "from concept to reality". Rosti erbjuder integrerade kompletta lösningar, tekniskt utmanande industrikomponenter, samt produkter till den medicinska marknaden. Vid utgången av 2023 var Rosti helägt av Nordstjernan.

  För mer information se
  www.rosti.com

  Roaring är ett svenskt data och informationsbolag som tillhandahåller digitala affärskritiska tjänster till bolag som är i behov av att automatisera kunddataprocesser och kundkännedomskontroller. I ett urval av API-baserade tjänster erbjuds bland annat automatiserad penningtvättsskontroll (så kallad anti-money laundring ”AML”).

  För mer information se

  https://www.roaring.io

  Dacke Industri utvecklar och investerar i ledande tekniska industriföretag med fokus på starka egna produkter, kundspecifika komponenter och system med hög prestanda. Bolagets vision är att vara en ledande aktör i Norden och Europa och uppnå en stark global marknadsposition inom specifika nischer och tillämpningsområden. Dacke Industri verkar via sina dotterföretag i Norden, Europa, USA och Asien. Vid utgången av 2023 var Dacke Industri helägt av Nordstjernan.

  För mer information se
  www.dackeindustri.com

  Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa samt företagshälsovård. Bolaget har cirka 150 vårdenheter och omkring 500 000 listade patienter i hälften av Sveriges regioner. I Prima Vård ingår bland annat ett flertal vårdcentraler, Mama Mia, BB Stockholm Family, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri och BrolinWestrell. Nordstjernan är majoritetsägare i Prima Vård. Övriga ägare utgörs av familjerna Lewné och Wahlström/Laurin.

  För mer information se
  www.primavard.se

  Sunparadise utvecklar, tillverkar och säljer villa-, balkong- och fasadinglasningsprodukter. Bolaget är verksamt i DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz), Skandinavien samt i utvalda länder i övriga Europa. Kunder till Sunparadise inkluderar återförsäljare, byggbolag och bostadsrättsföreningar. Bolagets produktion bedrivs i Turkiet och Polen. Vid utgången av 2023 var Sunparadise helägt av Nordstjernan.

  För mer information se
  www.sunparadise.com

  Bonava är en av de största bostadsutvecklarna i norra Europa med omkring 8 000 bostäder i pågående produktion. Bolaget utvecklar och säljer bostäder till konsumenter och investerare på utvalda marknader i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Nordstjernan är den största aktieägaren i Bonava. Bonava är noterat i Stockholm.

  För mer information se
  www.bonava.com

  Etac är en världsledande utvecklare och leverantör av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Produktportföljen omfattar hjälpmedel för barn och ungdomar, manuella rullstolar, tryckavlastande produkter, hygienhjälpmedel och en bred portfölj förflyttningshjälpmedel inklusive luftassisterade förflyttningsmadrasser - vilka används i hemmiljö samt inom akutvård och omsorg. Etacs huvudkontor ligger i Sverige och bolaget har tillverkning samt utvecklingsenheter i Skandinavien, Polen och Nordamerika. Över 90 procent av omsättningen är utanför Sverige, varav mer än hälften i USA. Vid utgången av 2023 var Etac helägt av Nordstjernan.

  För mer information se
  www.etac.com

  Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Bolaget erbjuder verktyg och förnödenheter samt relaterade tjänster till professionella slutanvändare inom främst industri-, bygg- och offentlig sektor. Alligo verkar under konceptvarumärkena Swedol, Tools, Grolls och Univern samt ett antal mindre specialistvarumärken. Alligo är noterat i Stockholm.

  För mer information se
  www.alligo.com

  Norva24 är marknadsledare på den nordeuropeiska marknaden för underhåll och reparation av underjordisk infrastruktur. Bolaget har verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Tyskland med ett omfattande erbjudande av samhällsviktiga och nödvändiga tjänster för att säkerställa funktion och livslängd av rörsystem under jord. Norva24 är noterat i Stockholm.

  För mer information se

  www.norva24.com

  Insurello är ett svenskt insurtech-bolag som tillhandahåller en konsumenttjänst där privatpersoner får hjälp att få ut rätt ersättning för olika försäkringsärenden. Genom en skalbar och automatiserad process hjälper Insurello individer med hela ärendehanteringsprocessen gentemot försäkringsbolagen, och kan även hitta okända försäkringar som kunden själv inte känner till.

  För mer information se
  www.insurello.se

  Momentum Group består av ett antal företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter och tillhörande tjänster. Med teknisk specialistkompetens inom utvalda nischer är bolagets vision att vara den bästa partnern till kunder i industrisektorn. Momentum Group är noterat i Stockholm.

  För mer information se
  www.momentum.group

  Zimpler är ett svenskt bolag som förenklar transaktioner genom direkta bankbetalningar (så kallad konto-till-konto ”A2A”). Direkta bankbetalningar är användarvänliga, säkra och kostnadseffektiva, där bolaget idag genomför betalningar på ett tiotal marknader.

  För mer information se
  www.zimpler.com

  Aidian är ett finskt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer instrument och tester som används inom bland annat primärvården. Bolagets utbud av tester adresserar flera globala hälsoproblem såsom antimikrobiell resistens (AMR), diabetes och kolorektalcancer. Aidian har huvudkontor i Esbo, Finland, och har därutöver lokal närvaro i ytterligare tolv länder samt global närvaro via distributörer på över 60 exportmarknader. Nordstjernan äger 67 procent av såväl kapital som röster i Aidian. Resterande 33 procent ägs av det norska familjeägda investeringsföretaget Ferd.

  För mer information se
  www.aidian.eu

  Mentimeter är ett svenskt bolag som erbjuder ett lättanvänt, web-baserat verktyg för att skapa interaktivitet och engagemang i både fysiska och digitala möten. Bolaget har kunder och användare globalt, allt från privatpersoner till multinationella storföretag.

  För mer information se

  www.mentimeter.com

  engcon är en världsledande tillverkare av tiltrotatorer och tillhörande redskap som ökar grävmaskiners effektivitet, lönsamhet, säkerhet och hållbarhet. engcon erbjuder ett unikt tiltrotatorsystem som omvandlar grävmaskinen till en redskapsbärare som kan ersätta andra maskiner. Bolaget har produktion i Sverige och Polen samt lokala säljbolag och ett nätverk av återförsäljare runtom i världen. engcon är noterat i Stockholm. 

  För mer information se

  www.engcongroup.com

  Oden Technologies är ett brittisk-amerikanskt data- och AI mjukvaruföretag som servar tillverkningsindustrin. Genom bolagets AI-drivna mjukvarulösning analyseras stora mängder tillverkningsdata som sedan översätts till handlingsbara rekommendationer för maskinoperatörerna. 

  För mer information se:

  www.oden.io

  Gnothis bildades 2015 och är ett specialiserat bolag inom DNA-sekvensering med ett laboratorium i Stockholm. Gnothis är starkt teknologidrivet och härstammar ur tvärvetenskaplig forskning inom fysik, kemi, biologi och medicin vid Karolinska Institutet. Genom att sätta samman spetsvetenskap i kombinationer från dessa olika områden tar Gnothis fram en helt ny produkt inom extremt noggrann analys av enstaka molekyler, exempelvis inom genetisk analys vid utläsning av DNA.

  För mer information
  www.gnothis.se

  Ascilion är ett svenskt medicinteknikbolag grundat 2012. Bolaget har utvecklat och patenterat en teknologi som med hjälp av ihåliga mikronålar kan extrahera den interstitialvätska (ISF) som finns mellan kroppens celler och som är en god bärare av biomarkörer. Ascilions teknologi har en mängd applikationsområden, däribland inom flera grenar av den medicinska diagnostiken.

  För mer information se
  www.ascilion.com